დაფინანსება / ხარჯთაღრიცხვა

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი

 


ბიუჯეტის შესრულება

 


ხელფასები / დანამატები / პრემიები

 


სამივლინებო ხარჯები

 


საწვავის ხარჯები

 


სააგენტოს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

 


სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები

 


რეკლამაზე გაწეული ხარჯები

 


სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უზრავი ქონების ჩამონათვალი

 


სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია

 


სატელეკომუნიკაციო ხარჯები

 


გრანტები / ფონდები